Kolonier

Belgiske

Dansk Vestindien

Engelske

Franske

Hollandske

Italienske

Portugisiske

Spanske

Tyske